Arbetsgruppen kring taktil språklighet

Hur kommer vi vidare? Hur ska kunskapen om taktil språklighet öka och spridas?

Diskussionen om detta har under en tid pågått bland dem som arbetar med kunskapsförmedling och habilitering av personer med medfödd eller tidig dövblindhet.

Historiskt sett så har de flesta pedagogiska strategier handlat om att skapa goda sociala samspelssituationer som en grund för den fortsatta kommunikativa utvecklingen. Detta är fortfarande en viktig utgångspunkt men nu måste vi vidareutveckla strategierna kring den kommunikativa utvecklingen.

På initiativ av Resurscenter dövblind (SPSM) och Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor bildades arbetsgruppen kring taktil språklighet som ett led i att utveckla strategier för hur personer med medfödd/tidig dövblindhet kan utveckla taktil språklighet. Arbetsgruppens syfte är att ta del av och samla in kunskap nationellt och internationellt kring taktil språklighet. Bearbeta kunskapen i arbetsgruppen och förmedla den nationellt. Arbetsgruppen träffas fyra gånger per år och på dessa träffar arbetar man bl.a. med videoanalys av individuella case. Den 26 mars 2014 genomförs en temadag i taktil språklighet >>, där deltagarna kommer att få möjlighet att fördjupa sig inom området taktil språklighet.

Bakre: Per Nyling, Jenny Näslund, Caroline Lindström Främre: Annica Boström, Anna-Lena Jansson
Bakre: Per Nyling, Jenny Näslund, Caroline Lindström
Främre: Annica Boström, Anna-Lena Jansson

Medlemmarna i arbetsgruppen har god kunskap om medfödd/tidig dövblindhet och praktiska erfarenheter kring arbete med taktil kommunikationsutveckling.

Arbetsgruppen består av följande deltagare:

  • Jenny Näslund, Resurscenter dövblind (SPSM)
  • Annica Boström, Resurscenter dövblind (SPSM)
  • Per Nyling, Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor
  • Anna-Lena Jansson Dövblindnätverket i Dalarna
  • Caroline Lindström, Mo Gård