Fokus på pandemins konsekvenser i Socialstyrelsens årliga lägesrapport

Socialstyrelsen redovisar på uppdrag av regeringen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen av insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, har skrivit rapporten som i år fokuserar på konsekvenserna av covid-19.

Beslut om social distansering, neddragning av personal, nekade besök på boenden och begränsningar av olika stödinsatser till personer med funktionsnedsättning har inneburit ökad psykisk stress och ohälsa, visar gemensamma nordiska erfarenheter.

Många kommuner har under pandemin dragit ned på daglig verksamhet och gruppaktiviteter bland personer med funktionsnedsättning. Rapporten visar också att kompetensförsörjningen inom kommunernas funktionshindersverksamheter har blivit en utmaning. Samtidigt har en relativt låg andel av personal på boenden enligt LSS tagit del av Socialstyrelsens utbildningar i hygienrutiner och smittskydd.

I regionerna har tillgången till dövblindtolk varit begränsad och insatser inom habilitering och rehabilitering har ställts in till följd av pandemin. För många har kontakterna med vården försvårats på grund av brister i tillgänglighet på 1177.se. Plexiglas, visir och munskydd har varit nödvändiga för att förhindra smittspridning, men har medfört svårigheter för de som är beroende av att se munrörelser och mimik för att kunna uppfatta vad som sägs.

Rapporten uppmärksammar även digitalt utanförskap som ytterligare en konsekvens i pandemins spår. Många verksamheter har snabbt behövt ställa om till digitala aktiviteter och insatser under pandemin, vilket har underlättat för vissa. För dem som ännu har begränsad digital kompetens eller där tekniken inte stöder olika hjälpmedel har klyftan däremot ökat.

Ladda ned ”Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2021” på Socialstyrelsens webbplats