IKT-hjälpmedel är en utmaning för landstingen

Brist på tid och brist på kunskap. Det ser landstingen som sina största utmaningar när det gäller tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet. Det visar den kartläggning som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, gjort.

jane-naer

I 2014 besökte Nkcdb:s IKT-samordnare Ole Mortensen samtliga svenska landsting för att diskutera hur de ser på situationen när det gäller IKT-hjälpmedel för personer med dövblindhet.

Besöksrundan visade att landstingen, trots att de är självständiga, har mycket gemensamt.

Bristande möjlighet att hänga med i utvecklingen en stor utmaning

Helt överordnat är att de känner att deras bristande kunskap och möjlighet att hänga med i utvecklingen på IKT-området är ett stort problem för att ge personer med dövblindhet en optimal service. Det gäller nu men framför allt i framtiden eftersom den tekniska utvecklingen bara blir snabbare.

De utmaningar som landstingen själva ser kan delas in i följande kategorier:

  • Brist på nationella riktlinjer
  • Teknik/hjälpmedel
  • Personen själv och dennes förutsättningar
  • Upphandling
  • Organisationen inom landstinget
  • Kunskap och möjlighet att upprätthålla kompetens

Alla har ”dövblindteam”

Alla landsting i Sverige har ett samarbete mellan syn- och hörselvården kring personer som är i kontakt med båda verksamheterna. Tre landsting har specifika dövblindteam med medarbetare som uteslutande arbetar med personer med dövblindhet.

De övriga har andra typen av samarbetsforum. I vissa landsting kallar man dessa för dövblindteam, men de kan också heta dövblindnätverk, syn-/hörselteam, dövblindsamarbete eller annat.

Ett typiskt sådant team består av synpedagog och hörselpedagog, stöd av kurator, arbetsterapeut, audionom, och vid enstaka tillfällen också av en tekniker. I flera landsting ingår även ögonläkare och audiolog i samarbetet även om de sällan deltar i alla möten.

Det är väldigt olika hur ofta dessa grupper träffas – från två gånger om året till varje vecka – och det är också väldigt olika hur många personer med dövblindhet man har kontakt med (sett i relation till antalet invånare i länet).

Allt detta och mycket mer kan du läsa om i Ole Mortensens artikel ”Läget i landstingen kring IKT och dövblindhet” som du kan ladda ner via denna länk:

Länk till artikeln ”IKT-hjälpmedel i landstingen”