Vad betyder orden?

Här förklarar vi ord och begrepp som vi använder på vår hemsida.

Bakgrund

År 2017 bestämde Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
vilka ord de ska använda i sin kommunikation.

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som man har.
Det är inte något som man är.
En person kan vara en älskad mamma,
som har funktionsnedsättningen dövblindhet.

Ordlista

Dövblindhet innebär att
en person både hör och ser mycket dåligt, eller inget alls.
Dövblindhet är en funktionsnedsättning
som gör det svårare att delta
i olika aktiviteter och i samhället.

Många saker blir svårare:

  • att prata och umgås med andra människor
  • att få information
  • att veta var man är
  • att kunna förflytta sig säkert på egen hand.

Eftersom syn och hörsel fungerar dåligt
blir känseln extra viktig.
Det kallas för det taktila sinnet.

Medfödd dövblindhet kallas det
när ett barn har med sig dövblindheten från födseln.
Då blir det extra svårt att utveckla ett språk.
Familjen kan behöva mycket stöd och hjälp.

Förvärvad dövblindhet kallas det
när dövblindheten inträffar senare i livet,
när personen redan har lärt sig ett språk,
antingen teckenspråk
eller talat språk.

När gamla människor
får både sämre syn och sämre hörsel
kallas det kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre.

Syndrom är när flera olika svårigheter uppträder tillsammans
och då pekar mot en viss diagnos.
Det kan inom dövblindområdet vara:
Ushers, CHARGE och Alströms syndrom.

Genom våra sinnen upplever vi världen.
Vi har fem sinnen:
syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

Fjärrsinnen är de sinnen som kan uppfatta signaler långt bort;
syn och hörsel.

Närsinnen är de sinnen som kan uppfatta signaler på nära håll;
känsel, smak och lukt.

Auditivt handlar om att uppfatta saker med hörseln.

Visuellt handlar om att uppfatta saker med synen.

Taktilt handlar om att uppfatta saker med känseln.

Progrediera är ett ord som används för att beskriva
hur syn och/eller hörsel försämras.

Rehabilitering handlar om att träna
för att få tillbaka förmågor.

Habilitering handlar om att träna
för att behålla och utveckla förmågor.

Kommunerna kan ge stöd och service
till den som har en funktionsnedsättning.
Det stödet kallas för insatser.
En insats är en handling
där målet är ett visst resultat.
En insats kan till exempel vara ledsagarservice
eller en kontaktperson.