Några ord från DbI-konferensen i Brasilien

dbl_konf

Mellan 27 september-1 oktober 2011 hölls den 14:e världskonferensen om dövblindhet i Sao Paulo i arrangemang av Deafblind International.

Temat för konferensen var ”Inclusion for a lifetime of opportunities” och under konferensen hölls över 100 föreläsningar och workshops med föreläsare från 26 olika länder från världens alla kontinenter. Sammantaget erbjöds en global bild av aktuella frågor och intresseområden inom fältet dövblindhet. De huvudsakliga temaområdena var:

  • inkluderande utbildning
  • omställningsprocesser
  • pediatrisk rehabilitering
  • neurologisk etiologi
  • teknisk utveckling
  • FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning

 

I samband med konferensen i Sao Paulo har det skett omval i styrelsen för DbI. William Greene avtackades efter åtta år som styrelseordförande (och dessförinnan fyra år som vice ordförande) och ersattes av Gill Morbey, som representerar den brittiska organisationen Sense. Till vice ordförande valdes Bernadette Kappen, som representerar The New York Institute for Special Education, och Carolyn Monaco, som representerar Canadian Deafblind Association.

Centrala frågor för DbI inför 2012-2014, handlar om att: öka och förbättra organisationens totala kapacitet för att möta behovet från personer med dövblindhet, påverka utvecklingen av serviceutbudet för målgruppen samt att uppmuntra praktiska och konkreta förbättringar genom ökade nätverkskontakter. Ett viktigt steg under kommande år blir ansökan om ett medlemskap som organisation inom FN.

En stor del av DbI:s arbete sker i de olika nätverksgrupperna. Det handlar bland annat om att främja, etablera och stödja små och specialiserade internationella nätverk och att arbeta för att skapa ett system av regelbundet återkommande konferenser som är tillgängliga för professionella personer från dövblindfältet.

Ett exempel på dessa nätverkskonferenser är ADBN – ”The 9th Conference of Acquired Deafblindness Network”, som anordnas i Sverige närmare bestämt i Lund den 7-10 november 2012. Temat för den konferensen är ”Independent Dependency” och ” Living in two realities”. Mer information finns på: www.skane/adbn2012

Nästa europeiska konferens anordnas i Lille i Frankrike, mellan 27-31 augusti 2013. Där arbetar man med följande teman: ” Identities and changes, Commonalities across deafblindness och Learning from Each other”.

Från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor deltog PO Edberg och från övriga Mo Gård deltog Michael Karlsson, Ulrika Broddstedt, Cicci Joge Johansson, och Gerd Nylander. De bidrog även med egna workshops kring Charge syndrom och smärta och med ett projekt som handlar om framgångsfaktorer och hindrande faktorer vid förvärvad dövblindhet. Förutom intressanta föreläsningar och workshops gav konferensen många möjligheter att träffa andra som arbetar inom området och delta i olika nätverk.

Ulrika lyfter särskilt fram workshopen ”A tactile approach to communication” med Aase E Endersen från Norge. Aase beskrev hur taktila strategier i mötet med personer med medfödd dövblindhet, kan leda till en ökad kommunikationsutveckling. Hon betonade också att det taktila mötet inte enbart är ett steg mot en mera lingvistisk kommunikation, utan även en viktig och meningsfull del av den gemensamma samvaron. Cicci lyfter fram en workshop där två kvinnor från Canada, genom en fallbeskrivning, delar med sig av sitt arbete med en kvinna med medfödd dövblindhet. Kvinnan i fallet hade under många år befunnit sig i en miljö som inte hade gett henne möjlighet till att skapa tillitsfulla relationer eller att utveckla kommunikation. Vid 40 års ålder flyttade hon till ett nytt boende där samspel och kommunikation med andra människor var en självklarhet. Deltagarna i workshopen fick följa med på denna ”individuella resa” mot ökad delaktighet och självbestämmande. Detta enskilda fall visar hur viktigt det är att rätt förutsättningar ges för att mänskliga rättigheter ska kunna uppnås. Med dessa ord sammanfattar deltagarna från Mo Gård sina tankar och upplevelser från 2011 års DbI-konferens.