Nu minskar Arbetsförmedlingens stöd till personer med dövblindhet

En person med dövblindhet fotad bakfirån. Han har CI och är klädd i svart tröja och sitter framför en dator med förstorad text.
Stödet från arbetsförmedlingen är viktigt för personer med dövblindhet. Här är det bland annat en dator som anpassats.

Nu börjar effekterna av nedskärningarna på Arbetsförmedlingen att visa sig. Trots att det tydligt sagts att personer med funktionsnedsättningar inte skulle drabbas har många av dem som ska stötta och hjälpa sagts upp.  Exakt vilka konsekvenserna blir är ännu oklart. Men oron är stor.
— Personer med dövblindhet kommer inte att få samma service som i dag, säger Caterina Holmström, enhetschef för Syn Döv Hörsel, SDH,  i södra Sverige.
—  Vi tappar kompetens som knappt går att återfinna på arbetsmarknaden i dag. Det jag fruktar mest är att detta leder till en total urvattning av specialistkompetensen och därmed ingen möjlighet för dem som behöver detta stöd att få det, säger Josefin Gullstrand på SDH västra Svealand.

I hela landet varslades 4500 personer i januari. Av dem har 1600 blivit uppsagda. Samtidigt har 1100-1200 självmant sagt upp sig och sökt sig till andra jobb. Det är en personalflykt som fortfarande pågår.

Av de cirka tusen specialister som funnits inom myndigheten har 480, det vill säga nära  hälften, sagts upp. Detta har även drabbat landets sex Syn Döv Hörsel-enheter  som möter personer med syn- och hörselnedsättning samt dövblindhet.

I södra Sverige, Skåne, Blekinge och  Småland, har fyra personer sagts upp. En audionom, en synspecialist, en dövkonsulent och en socialkonsulent.

—  Dessutom förlorar vi psykologtjänsten vilket är olyckligt för personer med dövblindhet. Vi behöver den samlade kompetensen, säger Caterina Holmström.

Det psykosociala stödet kan försvinna

Bilden är liknande på de landets övriga  fem enheterna. Även om antalet specialister som försvinner inte är så stort kan effekterna bli påtagliga. Det psykosociala stödet kommer inte att finnas kvar på samma sätt som i dag eftersom socialkonsulenter och psykologer inte längre kommer att vara knutna till enheterna.

I SDH Väst försvinner  en tredjedel av specialisterna vars antal minskar  från femton till tio.  Där har man sedan många år haft ett synhörsellag bestående av en synspecialist, en  dövkonsulent, en audionom, två psykologer och en socialkonsulent. Gruppen har bestått av samma personer som genom åren skaffat sig gedigen kunskap om både personerna man möter och om varandras arbeten.

I framtiden blir det annorlunda. Två personer, en psykolog och en socialkonsulent, som gått i pension får inte ersättas.

—  Och som det ser ut i dag kommer vi inte ha egna psykologer och socialkonsulenter knutna till oss, säger enhetschef Georg Hohner.

—  Helt plötsligt försvinner en del i laget som varit väldigt viktig för våra brukare som ofta har ganska omfattande svårigheter och behöver stöd under hela sitt arbetsliv. Det handlar både om uppdateringar av hjälpmedel och om nedsättningar som kan försämras. Jag menar att den psykosociala delen är viktig.

Mottot för verksamheten är att finna, få och behålla ett arbete. Inte minst det sista är svårt men något som synhörsel-laget lyckats bra med.

—  Laget har följt brukarna i många år och kunnat parera när något händer. Plötsligt kanske något försämras så att vissa arbetsuppgifter inte fungerar längre. Då har man kunnat göra en insats. Laget har också  kunnat stötta arbetskamrater och chefer, säger Georg Hohner.

Har stöttat arbetskamrater och chefer

—  Inte minst chefen är viktig. Ofta är det någon med stort engagemang som sett till att personen med funktionsnedsättning blivit anställd. Om chefen byts ut är det inte säkert att efterträdaren har samma engagemang. Även där har synhörsellaget kunnat stötta.

I framtiden är tanken att det vid behov ska kunna bildas särskilt kompetenslag kring enskilda brukare. Behövs en psykolog ska denne kunna erhållas från den lokala arbetsförmedlingen.

—  Bor individen i Skövde kanske man anlitar en psykolog som finns där. Nästa gång kanske det är en brukare i Halmstad och så får man hitta en psykolog där. Det kan naturligtvis på sikt arbetas upp en kompetens men man måste förstå att dövblindhet både är sällanförekommande och ofta komplicerat. Det är inte så att ett plus ett är två. Det är mycket mer.

Inom SDH Stockholm Gotland ser man med oro på framtiden. Enhetschef Julijana Arseonvic-Vasiljevic förlorar fem anställda. En synspecialist, en dövkonsulent, en audionom samt en psykolog och en socialkonsulent.

Vet inte hur framtiden blir

—  Det värsta är de tre första som går direkt in i alla anpassningar, utredningar och så vidare. Det allvarligaste är att vi förlorar en dövkonsulent. Vi vet inte hur vi ska organisera oss från oktober när vi blir färre, säger hon.

—  Det är svårt att i dag göra en konsekvensbedömning. Jag är en person som tror väldigt mycket på digitalisering. Med tillgänglig digitalisering tror jag att även människor med dövblindhet kan uträtta många ärenden hemifrån och inte alltid behöver den personliga kontakten.

— Problemet är att tillgängligheten i dag inte finns för våra målgrupper.

I västra Svealand har en audionom och en socialkonsulent sagts upp och ingen vet om de som går i pension under de närmaste åren kommer att ersättas.

”Risk att medarbetarna inte kan stå för orättvisorna”

— Eftersom vi inte räcker till måste vi prioritera hårdare vilka som kan få stöd, säger enhetschef Josefin Gullbrand.

— Risken är att de medarbetare som blir kvar i verksamheten inte känner att de kan stå för de orättvisor som kommer att komma.

SDH Mälardalen förlorar en dövkonsulent på halvtid och har alltså klarar sig jämförelsevis lindrigt.

—  Men som alla andra SDH-enheter förlorar vi psykologer och socialkonsulenter och kommer inte att längre att ha möjlighet att erbjuda psykosocialt stöd, säger enhetschef Hans-Olof Bengtsson.

Nedskärningarna är en följd av den budget som KD och M fick majoritet för i riksdagen. Enligt 73-punktsöverenskommelsen som regeringen träffade i januari med Liberalerna och Centerpartiet ska personer med funktionsnedsättning inte drabbas av nedskärningarna.

Uppdrag utreda konsekvenserna

Samma sak sägs i det uppdrag som regeringen den 9 maj gav till Arbetsförmedlingen och som handlar om att utreda konsekvenserna.

”Arbetsförmedlingen ska fortsatt ansvara för att insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, liksom ha ett sektorsansvar inom funktionshinderpolitiken”, skriver man.

I uppdraget ingår bland annat att analysera och redogöra för

  • hur gränsdragningen kan göras mellan de särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning och andra insatser som målgruppen tar del av, såsom arbetslivsinriktad rehabilitering, samt hur utförandet av dessa insatser  kan organiseras på ett ändamålsenligt sätt.
  • Hur de tjänster som upphandlas inom LOV (Lagen om valfrihet) liksom i dag kan användas, i de delar där det kan vara ändamålsenligt, för att stödja personer med funktionsnedsättning liksom personer som deltar i etableringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen har sommaren på sig att få fram svar på frågorna. I september ska de vara klara för att stötas och blötas under hösten. I november ska de presenteras för myndighetens styrelse. Vid det laget är det kanske också klart om namnet ska bytas, från Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsmyndigheten. Namnbyte eller ej, det kommer att vara en ny generaldirektör som genomför förändringarna. Möjligen också  en ny arbetsmarknadsminister eftersom den  nuvarande, Ylva Johansson, är en av dem som föreslås som ny EU-kommissionär.

De sex syn döv hörsel-enheterna kommer att finnas kvar men byta namn till sektioner och eventuellt få förändrade geografiska gränser. Exakt hur förändringarna kommer att påverka personer med dövblindhet är för tidigt att säga eftersom de som blivit uppsagda  fortfarande jobbar kvar.

ANNE JALAKAS, text och foto