Generella konsekvenser av dövblindhet

Dövblindhet utgör alltid ett hot mot mellanmänsklig kommunikation och interaktion. Bristande tillgång till information i alla former och svårigheter att kunna orientera sig fritt och självständigt är ytterligare konsekvenser som påverkar möjligheten för personer med dövblindhet att leva ett aktivt liv och känna delaktighet.

För personen med dövblindhet och dennes närstående handlar det om genomgripande förändringar i vardagen och i livet i stort. Det mesta i samhället bygger på att människor ser och hör. Det krävs därför specifika anpassningar från samhällets sida, till exempel kunskaper om dövblindhet, tillgång till dövblindtolkar, ledsagare och assistenter, färdtjänst, anpassad teknik, tillgängliga miljöer, möjligheter att kunna ta del av information, ha ett arbete eller sysselsättning samt en meningsfull fritid.

Konsekvenserna av dövblindhet beror i hög grad på orsaken, när i livet dövblindheten uppstått, om syn- eller hörselskadan inträdde först samt graden av hörsel- och synnedsättning. Olikheterna i bakgrund skapar också stor individuell variation vad gäller behov av stöd och service.

Synen

Synnedsättningar förekommer i olika grader. En del saknar synfunktion helt. Några ser skillnad på ljus och mörker. Vissa har endast ett litet synfält som bara fungerar när det är ljust. En och samma person kan relativt obehindrat läsa en bok, men inte orientera sig i en stadsmiljö. En annan kan ta en promenad, men inte känna igen sin grannes ansikte. Ögonsjukdomar påverkar synen på olika sätt. Nattblindhet, kikarseende och bländningskänslighet är vanligt. Det är svårt att inför en annan person beskriva sin synnedsättning och hur man ser.

Hörseln

Hörselnedsättningar förekommer i olika grader, allt från måttliga nedsättningar vid en öroninflammation, till grava nedsättningar orsakade av sjukdom eller skada. En del saknar hörsel helt och är döva. De har ofta teckenspråk som sitt förstaspråk. Andra har användbar hörsel, men den fungerar olika i olika situationer. På ett tyst kontor och med väl anpassade hjälpmedel, kan en person klara av ett samtal utan några problem. Om samma person är på en större fest eller på en bullrig tågstation, kan ett samtal vara omöjligt att uppfatta. Öronsjukdomar påverkar hörseln på olika sätt och det är svårt att inför en annan person beskriva sin hörselnedsättning och hur man hör.

Kombinationen

Kombinerad syn- och hörselnedsättning förekommer också i olika grader. En del saknar syn och hörsel helt, andra har både syn- och hörselrester. Nattblindhet, kikarseende och bländningskänslighet är vanligt, liksom att hörseln eller synen försämras över tid. Ibland förekommer även ytterligare funktionsnedsättningar.

Alla de konsekvenser som drabbar personer med syn- eller hörselnedsättning, drabbar även personer som har kombinationen. Den stora skillnaden är att när det ena sinnet inte fungerar kompenserar vi med det andra. Att kompensera är svårt, eller för en del omöjligt, om båda sinnena är nedsatta. När graden av nedsättningar på syn och hörsel är så allvarlig att dessa båda sinnen har svårt att kompensera för varandra, kallar vi det för dövblindhet.

Text: Lena Göransson, 2021

Teckenspråk

Att vara någons ögon och öron

Norges arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor (NAV) har, i samarbete med Brukerorganisasjonene LSHDB, FNDB og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) producerat en animerad film som handlar om att vara någons ögon och öron. Den är uppdelad i två avsnitt. I den första halvan får vi följa en kvinna som utför några aktiviteter under en dag, t ex lämnar barnen till bussen, tränar löpning och gör ett restaurangbesök. I den andra halvan utförs samma aktiviteter med den skillnaden att kvinnan har dövblindhet. Med rätt stöd och strategier från omgivningen genomför hon aktiviteterna på samma sätt. Filmen är producerad med syftet att vara en del av en e-utbildning för norska kommuner.