Hinder och möjligheter för information

Det mesta i samhället bygger på att vi ser och hör. Om synen eller hörseln är nedsatt finns det i dag ändå möjligheter att med hjälp av teknik kunna ta del av information. När båda sinnena är nedsatta blir det svårare. Dövblindhet påverkar i hög grad möjligheten att ta del av information, både information som förmedlas via text och informationsutbyte som sker genom direktkommunikation med andra.

Information – en förutsättning för delaktighet

Information ger viktig kunskap och är en förutsättning för att kunna delta i olika sammanhang, på lika villkor som andra. Det ger också underlag för att ta beslut i olika frågor, stora som små. Som nämnts tidigare begränsar dövblindheten den sociala samvaron, vilket ytterligare bidrar till bristande tillgång till information. Ju färre sociala sammanhang man deltar i, desto mindre möjligheter att ta del av aktuella diskussioner i samhället.

I dag lever vi i ett utpräglat informationssamhälle där klyftorna riskerar att öka mellan de som har möjligheter och de som inte har möjligheter att tillägna sig information och kommunicera med omvärlden. Vi har ett stort utbud av medier och den moderna tekniken ger stora möjligheter. Informationsflödet som dagligen når fram till seende och hörande personer och som vi tar för givet, kan för personer med dövblindhet vara svårt att få tillgång till. Det gäller all den information vi får via tv, radio, tidningar och internet samt inte minst den information vi får, när vi lyssnar på någon eller samtalar med andra.

Teknik som underlättar

I dag använder vi alla teknik för att möjliggöra och underlätta både kommunikation och tillgång till information. Via våra mobiltelefoner kan vi få tillgång till det mesta vi söker. För personer med dövblindhet kan möjligheten att använda tekniken vara skillnaden mellan utanförskap eller delaktighet, mellan ett aktivt socialt liv eller isolering. Teknikutvecklingen ger ständigt nya utmaningar och nya möjligheter och det är därför viktigt att samla och sprida kunskap inom detta område. Både om hjälpmedel som är specifikt framtagna för personer med dövblindhet och om ny konsumentteknik som kan kompensera för syn- och hörselnedsättningar. Mer information om teknik finns under rubriken ”Stöd till professionella”.

Tekniken innebär stora möjligheter för personer med dövblindhet, men den måste göras tillgänglig. Den som har dövblindhet måste erbjudas tillräckligt med utbildning så att hen kan använda tekniken på bästa sätt.

Text: Lena Göransson, februari 2021

Teckenspråk