Känseln kompenserar

Vid dövblindhet får känseln, det taktila sinnet, en stor betydelse i många olika situationer. Det kan handla om det sociala umgänget med andra människor, att kunna orientera och förflytta sig i olika miljöer eller under aktiviteter i vardagen i stort.

Det som sker utanför kroppen blir inte lika tillgängligt när våra fjärrsinnen, syn och hörsel, har nedsatt funktion. I stället får känsel, balans samt led- och muskelsinnet i varierande grad träda in och kompensera, men också lukt och smak. Det lilla barnet med medfödd dövblindhet måste utforska, upptäcka omvärlden och utveckla begrepp och språk med hjälp av hela kroppen och framför allt det taktila sinnet. För andra måste språket, både det skrivna och det direktkommunicerade, tas emot taktilt för att kunna uppfattas.

Både vid umgänge med personer som man kommunicerar och samspelar direkt med och i situationer som kräver taktil dövblindtolkning och ledsagning, måste personer med dövblindhet ha kroppskontakt med andra människor. Det taktila sinnet har också en viktig roll i utforskandet av miljön och vid förflyttning. Ny forskning har visat att personer som får taktila erfarenheter och taktil information också får ett bättre arbetsminne.

Nkcdb deltar i ett europeiskt projekt med syfte att få kunskap om hur vuxna personer med förvärvad dövblindhet använder det taktila sinnet samt hur taktila strategier kan underlätta i det dagliga livet. Detta är mycket viktig kunskap som behöver vara en naturlig del i rehabiliteringsprocessen för personer med förvärvad dövblindhet. Under 2019 genomförde vi i Sverige fokusgruppsintervjuer med en grupp personer med förvärvad dövblindhet och resultaten finns sammanställda i en rapporten Tactile Transition.

I vår bok Med kroppen som redskap visas, på ett enkelt och konkret sätt, hur man med hjälp av taktila strategier kan skapa och bibehålla kontakt, umgås, leka och utveckla kommunikation med barn som har dövblindhet.

Mycket mer information om det taktila sinnet finns att läsa i böckerna Hvis du kan se det, kan du understötte det – En bok om taktilt språk och i boken Tactile Working Memory Scale. Båda finns att beställa eller ladda ner på Nordens välfärdscenter.

Text: Lena Göransson, februari 2021 (senast uppdaterad 2022-02-07)

Teckenspråk