Termer och begrepp

Här beskriver och förklarar vi begrepp som vi använder på vår webbplats. Samma begrepp används även inom dövblindområdet i stort.

Bakgrund

Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) fattade ett principiellt beslut 2017 om vilka dövblindbegrepp som gäller i deras kommunikation. De önskade då att även övriga verksamheter inom dövblindområdet i Sverige skulle använda samma begrepp i sin kommunikation framöver.

I nordiska och internationella dövblindmiljöer används vanligtvis begreppen medfödd dövblindhet (på engelska congenital deafblindness) och förvärvad dövblindhet (på engelska acquired deafblindness), vilket även Sverige bör göra enligt FSDB. Vidare betonar FSDB att dövblindhet är ett tillstånd, något en person har och inte något hen är. Därför försöker vi vara konsekventa och använda ”person med dövblindhet” eller ”personen har dövblindhet”.

Ordlista

Dövblindhet – enligt den nordiska definitionen är dövblindhet en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. Dövblindhet begränsar, i varierande grad, möjligheten att delta i aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället. Socialt liv, kommunikation, tillgång till information, rumslig orientering och förmågan att röra sig fritt och säkert påverkas. Det taktila sinnet blir viktigt för att kunna kompensera för kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Medfödd dövblindhet – använder vi som begrepp när dövblindhet uppkommit före språkutvecklingen. Det medför stora svårigheter att bygga upp en förståelse för omvärlden och att utveckla ett språk, vilket riskerar att leda till att utvecklingen av sociala färdigheter påverkas. Behovet av specifika kunskaper från omgivningen blir avgörande för barnets utveckling och lärande.

Förvärvad dövblindhet – kallar vi det när dövblindhet inträffar senare i livet efter att språket har utvecklats, vare sig det har skett via talat språk eller teckenspråk. När syn och hörsel försämras sent i livet används i stället ofta begreppet kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre.

Syndrom – är en bestämd kombination av avvikelser eller symtom som uppträder tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos. Exempel inom dövblindområdet är Ushers, CHARGE och Alströms syndrom.

Fjärrsinnen – de sinnen som kan uppfatta signaler på distans, syn och hörsel

Närsinnen – de sinnen som uppfattar signaler på nära håll,  känsel, smak och lukt

Auditivt – förnimma med hörseln

Visuellt – förnimma med synen

Taktilt – förnimma med känseln

Progrediera – fortskrida, öka. Används ofta för att beskriva hur syn och/eller hörsel försämras över tid.

Habilitering – insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Rehabilitering – insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Insats – en handling som är inriktad på ett visst resultat

 

Text: Lena Göransson, februari 2021

Teckenspråk