Möt våra medarbetare

Vilka är personerna som leder och samordnar de verksamhetsområden som ingår i Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors uppdrag? Här får du möta var och en av dem, veta mer om vad de gör samt vad som driver och inspirerar dem.

Bild på Nkcdb:s anställda framför en sjö och blå himmel. Alla ler in i kameran. Foto.
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlade. I bakre raden från vänster står: Karin Jönsson, Sofia Hansdotter, Karen Catalán, Emma Varga och Caroline Lindström. I främre raden från vänster står: Monika Estenberger, Moa Wahlqvist, Linda Eriksson och Helene Engh.

Porträtt Helene Engh. Foto.Hej Helene Engh!

Vilken är din roll på Nkcdb och kortfattat, vad innebär den i din arbetsvardag?

Jag är ny som verksamhetschef sedan 1 juli 2023, men har tidigare varit biträdande verksamhetschef i 10 år. Rollen som chef  handlar om att se till helheten och prioritera vad som behöver göras när och skapa förutsättningar för det, det vill säga att planera, leda och utveckla. Jag har tidigare arbetat i många år i direktarbete med personer med dövblindhet, framför allt som kurator, och tänker att jag även framöver ska fortsätta dela med mig av mina erfarenheter på olika sätt.

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

Det bästa är att få möjlighet att vara med och utveckla en verksamhet som gör skillnad för människor som lever med dövblindhet.

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

Jag vill arbeta för ett samhälle där alla får vara delaktiga på sina villkor. Att det med tiden blivit just dövblindhet som område har nog delvis koppling till att jag själv har en hörselnedsättning och är både tal- och teckenspråkig. Genom ett tidigt engagemang inom Unga hörselskadade kom jag i kontakt med personer som har dövblindhet, vilket längre fram ledde mig till en anställning på FSDB. Jag blev fascinerad av heterogeniteten inom gruppen och att hela tiden behöva tänka utanför boxen för att hitta lösningar för varje individ. Jag brukar säga att när jag känner mig fullärd om dövblindhet ska jag byta fält, men jag börjar tro att den dagen inte kommer… 😉

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Svårt att bara säga en! Genom livet har jag mött ett flertal personer; lärare, kollegor och chefer, som haft fina egenskaper som jag hoppas att jag själv har eller kan utveckla. Jag har uppskattat deras förmåga att möta mig med respekt, att lyssna, att visa tillit och tro på min förmåga. De är personer som fått mig att växa och utvecklas som människa. I dag är min ambition att möta medmänniskor på samma sätt och kanske bli en del i att de utvecklas som människor.

Porträttfoto: Caroline Lindström, medarbetare Nkcdb.Hej Caroline Lindström!

Vilken är din roll på Nkcdb och kortfattat, vad innebär den i din arbetsvardag?

Jag arbetar som biträdande verksamhetschef på Nkcdb. Det innebär att jag bistår vår verksamhetschef i många chefsuppgifter, som att planera, leda och utveckla verksamheten. Jag är också specialpedagog på Nkcdb med ett särskilt uppdrag att samordna arbetet inom kommunikation och dövblindhet. Jag koordinerar vår resursgrupp för kommunikation, deltar i nätverk och har kontakt med brukarorganisationer, inom och utanför Sverige. Som pedagog tar jag också fram väglednings- och utbildningsmaterial samt utvecklar och genomför kurser och utbildningar.

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

Det bästa med mitt uppdrag på Nkcdb är att jag får fokusera och arbeta med frågor som engagerar mig. I min befattning kan jag kombinera mina praktiska erfarenheter från många år i fältet med teoretisk kunskap från mina studier. Jag uppskattar också att Nkcdb:s uppdrag är utifrån ett livsperspektiv. De senaste årens fokus på barn, ungdomar och familjer tycker jag är både oerhört roligt och givande att få vara med och bidra till.

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

Jag har arbetat inom dövblindfältet och med frågorna i över tjugo år. Från början styrde slumpen in mig, genom ett extrajobb som assistent till personer med dövblindhet under studietiden. Jag fick efterhand upp ögonen för olika förutsättningar i samhället och hur viktigt det är med rätt insatser, tillgång till information och en fungerande kommunikation för alla människor, särskilt för dem som inte själva kan föra sin egen talan på samma sätt. Dövblindhet ställer verkligen dessa frågor på sin spets, med unika kombinationer av funktionsnedsättning som påverkar många livsområden och som kräver en specifik kunskap.

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Yrkesmässigt har jag haft flera förebilder i de personer som fungerat som mentorer för mig inom fältet och på det sättet blivit viktiga för mig. Privat inspireras jag av människor som inger positiv energi och som delar min värdegrund och människosyn. Ingen nämnd, ingen glömd.

Porträttfoto: Monika Estenberger, medarbetare Nkcdb.Hej Monika Estenberger!

Jag arbetar som pedagog och har ett samordningsansvar för våra utbildningar. Det kan handla om råd och stöd, webbinarier, temadagar, grundkurser med mera. Jag håller också i visst innehåll i kurserna.

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

Det bästa är variationen inom vårt uppdrag! Det finns hela tiden mer att lära för att vi ska kunna påverka och ytterst göra skillnad för dem som lever med dövblindhet. I det här jobbet får jag träffa många engagerade människor och bidra till deras kompetensutveckling inom dövblindområdet. Det är alltid ett ömsesidigt givande och tagande. Att arbeta med dövblindhet är att ständigt bära runt känslan att ”ju mer jag lär mig, desto mindre känns det som jag faktiskt kan”.

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

Jag vill vara delaktig i arbetet med att samordna och visa på resurser för samhället. Alla människors lika värde är en viktig princip för mig. Dövblindhet är ett intressant område där vi behöver fortsatt kunskapsutveckling. Samtidigt behöver vi nå de personer som har behov av den kunskap vi redan har – för att de ska kunna bidra till att göra skillnad för barn och vuxna som lever med dövblindhet.

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Människor som är förebilder för mig är de som anser att alla människor har lika värde och som försöker påverka samhället på olika sätt, men framför allt lever som de lär. Kunniga och solidariska människor inspirerar mig.

Porträttfoto: Linda Eriksson, medarbetare Nkcdb.Hej Linda Eriksson!

Jag är pedagog och arbetar mest med frågor som handlar om kommunikation, information, att använda taktila strategier när syn och hörsel inte räcker till samt teknik och hjälpmedel.

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

Det bästa är att det är ett varierande uppdrag. Jag får dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter till andra och får själv nya insikter hela tiden!

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

Jag har själv dövblindhet och har alltid varit nyfiken på andra personer med dövblindhet eller andra funktionsvariationer – och vilka utmaningar de möter i sina liv. Jag vill se möjligheter i stället för hinder. För att underlätta för andra att också se möjligheter, tar jag alltid hjälp av både erfarenhets- och evidensbaserad kunskap.

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Mina förebilder är personer som tänker och handlar utifrån att se hela människan och hela livssituationen. Personer som ser att alla människor har värdefulla resurser och kan bidra till mångfalden i samhället. Som har förmågan att se att ingenting är omöjligt och att vi ska arbeta med varandra – inte för varandra. Den som förstår att privilegier inte är vad vi får, utan vad vi slipper utifrån olika diskrimineringsgrunder, är en bra förebild för mig.

Porträtt Sofia Hansdotter. Foto.Hej Sofia Hansdotter!

Jag är sakkunnig psykolog på Nkcdb och ingår tillsammans med min kollega Mattias Ehn, fil. dr. och psykolog, i en nystartad resursgrupp för psykologer. Det innebär att vi ska finnas till för psykologer i landet som möter personer med dövblindhet. Det kan ske genom handledning eller konsultation i specifika ärenden och rådgivning. Det kan också handla om att tillgängliggöra relevant forskning och publikationer på vår hemsida eller att anordna föreläsningar och/eller webbinarier riktade till psykologer — med mera!

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

Att jag aldrig kommer att känna mig fullärd! Att jag får arbeta med engagerade och kunniga människor samt att jag får användning för min mångåriga kliniska erfarenhet som psykolog i ett regionalt Dövblindteam.

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

För mig handlar dövblindfrågor om samma grundläggande mänskliga behov och rättigheter som alla människor har. Det som gör frågorna viktiga för mig är att sättet som vårt samhälle är utformat på, inte automatiskt tillgodoser detta. Jag tycker det är viktigt (och roligt!) att påminna omvärlden om att dövblindhet, liksom alla funktionsnedsättningar, är en naturlig del av den mänskliga mångfalden.

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Det finns oftast fina kvaliteter hos människor omkring oss att se upp till, om vi bara tittar efter! Det behöver inte vara berömda personer. I dövblindsammanhang uppskattar jag just nu författaren Elsa Sjunnesson och hennes bok ”Being Seen – One Deafblind Woman’s Fight to End Ableism”. Jag uppskattar att hon får läsaren att tänka komplext och mångfacetterat kring vad det innebär att ha en funktionsnedsättning i allmänhet och dövblindhet i synnerhet. Det är inte den typiskt inspirerande berättelsen om en person med funktionsnedsättning som överkommer oöverstigliga hinder och rör läsaren till tårar, utan snarare en realistisk berättelse där författaren äger sin historia och utmanar våra typiska föreställningar. Förhoppningsvis kan personer med dövblindhet känna sig speglade i hennes berättelse, något vi vet är oerhört viktigt att kunna göra.

Porträttfoto: Karin Jönsson, konsult Nkcdb.Hej Karin Jönsson!

Min roll på Nkcdb är att hantera frågor som rör teknik och hjälpmedel, vilket bland annat innebär att jag samordnar vår resursgrupp kring teknik och hjälpmedel. Eftersom det i dag är få saker som inte på något sätt påverkas av teknik och/eller hjälpmedel är jag inblandad i många olika delar av Nkcdb:s verksamhet. Ett utmanande med roligt arbete med allt från konkreta frågor om individuella hjälpmedel till föreläsningar och tillgänglighet till vår egen och andras information.

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

För mig känns det här uppdraget som en möjlighet att kunna ge tillbaka – att jag får sprida vidare den kunskap som jag fått under alla år som jag har arbetat med personer med dövblindhet.

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

Jag tänker nog bredare än begreppet ”dövblindfrågor”. För mig är det viktigt att få leva i och bidra till ett samhälle där så många som möjligt är delaktiga, självständiga och mår bra. Jag har haft turen att genom livet fått lära mig att hitta nya lösningar och möjligheter för personer med dövblindhet och älskar att se när både samhället i stort och enskilda individer utvecklas.

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Oj, en omöjlig fråga. Det finns så många kloka människor som har gett mig så mycket inspiration!

Porträttfoto: Moa Wahlqvist, medarbetare Nkcdb.Hej Moa Wahlqvist!

Min roll på Nkcdb är att vara samordnare för forskning och utveckling (FoU). Det innebär till exempel att jag arbetar med hur vi kan sprida och omsätta forskning om dövblindhet till det praktiska fältet. Jag blir ofta inblandad i olika projekt på Nkcdb för att komplettera med ett forskningsperspektiv på det vi gör. Metodutveckling är en annan av mina arbetsuppgifter. Inom ett så litet område som dövblindhet är det viktigt att vi kan säkra kunskaper för framtiden, alltså undvika att kunskapen är knuten till enskilda personer. Jag ansvarar även för att främja samverkan mellan forskningsmiljöer och Nkcdb. Vår målsättning är att pågående forskning ska vara relevant och komma till nytta för verksamheter inom området och ytterst för personer med dövblindhet.

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

Det bästa är att kunna vara delaktig i många olika frågor. Jag får också möjlighet att bidra till att utveckla dövblindhet som verksamhetsområde – och att det sin tur kan skapa nytta för personer med dövblindhet.

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

Personer med dövblindhet är en liten grupp i samhället, samtidigt som deras utmaningar i vardagen ofta är komplexa. Det kan få stor betydelse för möjligheten att kunna leva det liv man själv önskar. Jag vill bidra till ökad kunskap om vad det innebär att leva med dövblindhet och vilket stöd personerna behöver.

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Min mormor var en viktig person för mig. Hon hade ett stort hjärta och stod stark för människors lika värde, oavsett vem man är.

Moa är föräldraledig våren 2023.

Porträttfoto: Karen Catalán, medarbetare Nkcdb.Hej Karen Catalán!

Jag är administratör på Nkcdb och stödjer det administrativa arbetet löpande. Jag ser bland annat till att föreläsningar och kurser blir av, har hand om våra publikationer, vår webbplats och andra saker som har med media och inspelning att göra.

Vad är det bästa med ditt uppdrag på Nkcdb?

Det bästa är att min roll innefattar så mycket! Alla dagar ser olika ut och jag har korrespondens med olika människor varje dag. Jag lär mig nya saker hela tiden och kan ibland lära ut till andra. Att jobba på Nkcdb är givande på så många sätt.

Varför är dövblindfrågorna viktiga för dig?

Dövblindfrågor är ett område som ofta hamnar vid sidan av och något som människor generellt saknar kunskap om. Just därför tycker jag att frågorna är viktiga och vårt arbete så nödvändigt. Vi sprider kunskap om något som för vissa kan vara svårt att greppa, samtidigt som jag aldrig har mött någon som inte har velat veta mer när en diskussion om dövblindhet uppstår. Dövblindfrågor är viktiga att känna till för att förstå vårt samhälle och människorna i det!

Vilken person är en förebild för dig och varför?

Många av mina förebilder har med mänskliga rättigheter och jämlikhet att göra. Folk som tog kampen även när det var jobbigt. Nina Simone är en sådan person, som också råkar vara en av de bästa musikerna någonsin.