Vårt uppdrag

Personer med dövblindhet i Sverige är en till antalet relativt liten grupp och olikheterna inom gruppen är stor. Det gör det svårt att bygga upp och upprätthålla den specialistkunskap och erfarenhet ute i landets regioner och kommuner som behövs för att kunna möta barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet. Regeringen har därför sedan 2003 gett bidrag till Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) med syftet att verksamheten ska vara en stödjande nationell resurs i dövblindfrågor. År 2012 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att upphandla och sluta avtal med en aktör samt att årligen rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om verksamhetens resultat. Från den 1 januari 2013 är Socialstyrelsen uppdragsgivare för Nkcdb. Uppdraget omfattar följande fem huvudområden:

  1. Ge expertstöd till regionerna i deras arbete med att organisera stödet till personer med dövblindhet, och även till andra ansvariga huvudmän.
  2. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet.
  3. Verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet.
  4. Stödja relevanta aktörer i framtagandet av kurser och utbildningar på dövblindområdet.
  5. Upprätta samarbetsformer för fördjupad brukarsamverkan, särskilt vad gäller identifiering och utveckling av teknik och tjänster inom information och kommunikation för personer med dövblindhet.

Brukarsamverkan

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor ser ett stort värde i att kontinuerligt samverka med de organisationer som står vår målgrupp nära. Brukarsamverkan i konkreta frågor och brukarinflytande generellt i verksamheten är viktiga förutsättningar för att vi ska kunna nå goda resultat och utvecklas i en riktning som motsvarar målgruppens aktuella behov.

Vi samverkar med flera brukarorganisationer och deras företrädare, men har ett särskilt nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Det kan handla om att brukarrepresentanter medverkar som föreläsare på kurser och seminarier eller deltar i våra arbets- och referensgrupper. FSDB har även en ordinarie plats i Nkcdbs styrelse.

En del av Mo Gård

Sedan 2003 har Mo Gård uppdraget från regeringen att ansvara för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Mo Gård är sedan 2000 en stiftelseägd icke-vinstdrivande verksamhet med lång erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, utmanande uttryckssätt och kombinerade funktionsnedsättningar. Stiftarna är Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening. Mo Gård har lång erfarenhet och specifik kompetens av att erbjuda individanpassade helhetslösningar i boende och daglig verksamhet samt gymnasiesärskola till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Mer information om Mo Gård hittar du här

Teckenspråk