Slutbetänkande från tolktjänstutredningen överlämnat

Tisdagen den 15 mars lämnade regeringens särskilda utredare Malin Ekman Aldén över slutbetänkandet från 2020 års tolktjänstutredning ”Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet” (SOU 2022:11) till socialminister Lena Hallengren.

Utredningen presenterar förslag på åtgärder som syftar till att ge stabila utvecklingsmöjligheter för en tolktjänst som stöder möjligheten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att delta i samhället på lika villkor. Uppdraget har varit att utifrån en fördjupad analys av tidigare lagda förslag om tolktjänsten och en dialog med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten.

Handlingsplanen innehåller två delar:

  1. Åtgärder för att skapa ett mer samordnat, ändamålsenligt och därmed effektivt tolktjänstsystem. Utredningen lämnar förslag om bland annat ett nytt bidrag för tolkstöd i arbetslivet och om att regionens ansvar förtydligas och förstärks genom en ny lag om tolktjänst.
  2. Stöd till en fortsatt utveckling av tolktjänsten. Utredningen föreslår bland annat förstärkt utbud av distanstolkning, åtgärder för att stärka tolkprofessionen och förslag om en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor.

Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) säger i ett uttalande att betänkandet saknar de reformer som FSDB eftersträvar, till exempel en nationell tolktjänst. Samtidigt framhåller man att det finns positiva förslag, till exempel att viss ledsagning ska ingå i tolktjänst för personer med dövblindhet. Sammantaget anser förbundsstyrelsen att utredningens förslag innebär ett litet steg framåt som går att bygga vidare på i FSDB:s fortsatta arbete för att på sikt förbättra tolktjänsten ännu mer.

FSDB kommer att utifrån utredningens förslag arbeta vidare med de tre frågor, som förbundsstyrelsen har valt att prioritera i årets tolktjänstkampanj:

  • Att definiera att dövblindtolkning är tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning, inte bara att viss ledsagning ska ingå.
  • En nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor.
  • Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet.

Blå framsida på SOU 2022:11. Parallellt går regeringen vidare med att analysera och bereda utredningens förslag.

Ladda ned eller beställ SOU 2022:11, Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet