Socialstyrelsens kartläggning av ledsagarinsatsen är klar!

Socialstyrelsen har publicerat sin kartläggning med titeln ”Förändringar av ledsagning över tid”. De konstaterar att det skett en minskning av antal personer med funktionsnedsättning som beviljas ledsagning de sista 10 åren.

När det gäller personer som ansökt och som tillhör grupp 3 i personkretsbeskrivningen har beviljade beslut om ledsagning minskat med 68 %. Det är i denna grupp som personer med förvärvad dövblindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar kan bedömas tillhöra. Nkcdb:s upplevelse är att många får avslag med motiveringen att de inte bedöms tillhöra lagens målgrupp.Flicka med keps som går med en rödvit käpp i ena handen. Illustration.

I analysen konstaterar man att kommunerna hänvisar till ändrad rättspraxis och att kommunala riktlinjer har höjt kraven för att bedömas tillhöra lagens målgrupp jämfört med vad lagstiftaren menade. Man konstaterar att begreppet ”omfattande behov av stöd och service” i bedömningen av tillhörighet till personkrets förväxlas med begreppet ”grundläggande behov” som är en förutsättning för personlig assistans. Socialstyrelsen gör också bedömningen att det finns ett glapp mellan hur beviljandet av ledsagning ser ut idag å ena sidan och lagstiftarens intentioner, nationella och internationella mål och strategier, å andra sidan.  Detta är något vi på Nkcdb har uppmärksammat länge och försökt få handläggare att förstå. Se gärna vårt material kring LSS här.

Det lyfts också fram att när enskilda personer inte får ledsagning i den omfattning som behövs för att kunna leva som andra, riskerar det få hälsoekonomiska konsekvenser genom ökad psykisk och fysisk ohälsa. Det skulle alltså kunna ses som en investering att bevilja ledsagning till de som har behov.

Socialstyrelsen kommer fram till att det finns behov av ett stödmaterial avseende bedömningen av tillhörighet för grupp 3 i personkretsen. Man föreslår också det bör utredas att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag.

Läs hela kartläggningen här.

 

TEXT: Helene Engh

Publicerad 10 juli 2023