Stöd till professionella

Att vara en resurs i dövblindfrågor till regionerna och även till andra ansvariga huvudmän är ett av våra huvuduppdrag från Socialstyrelsen.

Det kan ske på olika sätt, genom konsultation och rådgivning på plats eller på distans via mejl, telefon eller distansmöte via olika plattformar.

Vår ambition är att effektivt kunna förmedla kunskap till de som i sitt arbete möter personer med dövblindhet. Det gör vi genom att erbjuda tvärfackligt sammansatt kompetens om dövblindhet, dels genom egen personal och dels genom att ha sakkunniga konsulter knutna till oss.

Det är professionellas ansvar att samarbeta tvärfackligt för att stödja barn och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Medicinska, psykosociala, pedagogiska och tekniska frågor behöver samordnas och kunna erbjudas återkommande.

Med utgångpunkt från en kartläggning, där regionerna fått prioritera inom vilka områden de behöver stöd, har vi byggt upp resurser inom följande områden: kommunikation, teknik och hjälpmedel, psykosociala och medicinska frågor.