Övergång till taktila strategier

Vid förvärvad dövblindhet sker det ofta en gradvis försämring av syn- och/eller hörselfunktion och då blir det allt viktigare att förlita sig på andra sinnen. Det taktila sinnet, känseln, blir särskilt viktigt för att på olika sätt kompensera för syn- och hörselförlusten.

Det finns dock väldigt lite kunskap om hur detta går till och vilka strategier personer med dövblindhet använder för att nyttja det taktila sinnet på ett effektivt sätt. Sedan ett par år tillbaka deltar Nkcdb i ett projekt tillsammans med Nederländerna, England och Norge för att ta reda på mer om detta. Syftet med projektet är att få kunskap om hur vuxna personer med förvärvad dövblindhet använder det taktila sinnet samt hur taktila strategier kan underlätta i det dagliga livet. Detta är mycket viktig kunskap som behöver vara en naturlig del i rehabiliteringsprocessen för personer med förvärvad dövblindhet.

Framsida på rapporten "Tactile Transistion"Under 2019 genomförde vi i Sverige fokusgruppsintervjuer med en grupp personer med förvärvad dövblindhet och resultaten finns sammanställda i rapporten Tactile Transition, på svenska (PDF, 842 kB).

Download the Swedish Tactile Transition report, in English, here (PDF, 752 kB)