Resursgrupp kommunikation

Nkcdb har en nybildad resursgrupp kring kommunikation. Gruppens uppgift är att ge råd, stöd och support framför allt till personal i regioner och kommuner som i sitt arbete möter personer med dövblindhet. Den består av resurspersoner som, vid sidan av sitt uppdrag inom Nkcdb, arbetar som pedagoger inom dövblindområdet. Tillsammans har gruppen en stor kompetens kring att arbeta med kommunikation och dövblindhet. En av gruppens viktigaste uppgifter är att svara på frågor som rör kommunikation och dela kunskaper med professionella runt om i Sverige.

Ta gärna första kontakten med oss via e-post: kommunikation@nkcdb.se. Välkommen med din fråga!

Kvinna med brunt axellångt, lite vågigt hår. Hon har rundade glasögon med gråa bågar och bär en mörk blus med vita prickar. Foto.

Caroline Lindström, specialpedagog

Caroline har det övergripande samordningsansvaret för kommunikationsgruppens arbete. Hon är anställd som sakkunnig på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) med uppdrag att samordna arbetet inom området kommunikation och dövblindhet. När Caroline inte arbetar på Nkcdb arbetar hon som specialpedagog på Mo Gård, där hon har lång erfarenhet från LSS-verksamhet samt särskola, främst med handledning, konsultation och utbildning till personal. Carolines kompetens består av en kombination av egen erfarenhet samt fördjupningsutbildning inom dövblindområdet, där hon bland annat har en masterexamen i kommunikation och dövblindhet.

Porträttbild Helene Ahnlund. Foto.

Helene Ahnlund, logoped

Helene arbetar som dövblindpedagog och utvecklingsledare på Dövblindmottagningen Region Skåne. Hon är logoped och har tidigare varit verksam inom vuxenhabiliteringen i Malmö. Där arbetade hon med samspels- och kommunikationssvårigheter hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Helene har också specialiserat sig på personer med utmanande beteenden och utvecklat samverkansformer med psykiatri och primärvård. Genom åren har Helene utvecklat goda kunskaper om kommunikations- och språkutveckling, alternativa kommunikationssätt, tydliggörande pedagogik och bemötandefrågor. Som handledare i Marte Meo-metoden har hon lång erfarenhet av att använda film som verktyg i arbetet med att främja samspel och kommunikation.

Porträttbild Sari Vähänikkilä. Foto.

Sari Vähänikkilä, specialpedagog

Sari arbetar som kommunikationspedagog på Dövblindteamet i Region Stockholm. Genom olika habiliteringsinsatser ger hon barn och ungdomar med dövblindhet möjlighet att utveckla kommunikation på olika nivåer. Hon ger också stöd och strategier till vårdnadshavare att tillämpa teckenspråk i kombination med taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler. Arbetade tidigare som specialpedagog med barn och ungdomar inom hörselhabiliteringen på Karolinska i Stockholm. Sari är utbildad i Karlstadmodellen vilket innebär specifika och intensiva stödinsatser i form av nätverksarbete för att möta behoven hos tidigt upptäckta barn med dövblindhet.

Kvinna 50+ med bruna glasögon, kort mellanblont hår och gråblå ögon. Hon bär en mönstrad blå vit blus. Foto.

Monika Estenberger, pedagog

Monika är anställd som pedagog på Nkcdb . Hon har lång erfarenhet och gedigen kompetens framför allt kring vuxna personer med medfödd dövblindhet. På Nkcdb arbetar Monika med utbildning, handledning och konsultation i främst i frågor som rör utveckling av samspel och kommunikation. Att med hjälp av det taktila sinnet och övriga kroppen utveckla omvärldsförståelse och kommunikation är ett område som engagerar och som hon har valt att fördjupa sig i. Monika ansvarar även för Nkcdbs utbildningsverksamhet i stort och är även delaktig i frågor som rör teknik och medfödd dövblindhet.

Porträttfoto: Linda Eriksson, medarbetare Nkcdb.

Linda Eriksson, pedagog

Linda är anställd som pedagog vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) och arbetar framförallt med frågor som gäller kommunikation och dövblindhet, dövblindtolkning samt teknik och hjälpmedel. Linda har tidigare varit anställd som lärare på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola. Hon har en filosofie kandidatexamen med teckenspråk som huvudämne. Hon har också egen erfarenhet av att leva med dövblindhet.