Att ansöka om insatser

En person som lever med dövblindhet behöver ofta få tillgång till olika insatser från samhället. Det kan handla om att få beviljat ledsagare, personlig assistans, särskilt boende, färdtjänst och bostadsanpassning. Det kan också handla om andra typer av stöd som till exempel omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning eller sjukersättning.

Detta är insatser som man själv måste ansöka om och det är olika lagtexter som styr vem som har rätt att få insatsen. Det är också olika myndigheter som handlägger ansökningarna. Det är sällan lätt att veta vad som finns, hur man ska göra för att ansöka eller veta på vilket sätt man bäst beskriver de funktionshinder man möter på grund av sin funktionsnedsättning. Här kan en kurator vara till stor hjälp både genom att ge information och stötta i ansökningsprocessen. Eftersom dövblindhet är en ovanlig funktionsnedsättning kan det dock vara så att man även som kurator kan känna sig osäker på processen. Här kommer vi därför att publicera stödmaterial som vi hoppas ska underlätta. Vi har börjat med att ta fram material kring att ansöka om ledsagning utifrån LSS. Vår ambition är att fylla på med liknande material för andra insatser.