Personkretstillhörighet och dövblindhet

Att leva med dövblindhet innebär många utmaningar i vardagen. För att kunna leva ett självständigt och delaktigt liv som andra, behöver många tillgång till olika stödinsatser, så som till exempel ledsagning eller assistans. Det här är insatser som kan beviljas enligt LSS, Lagen om stöd och service  till vissa funktionshindrade. Men, för att kunna få insatser enligt LSS behöver en person först få en bedömning att hen tillhör en av lagens personkretsar. Nkcdb har tagit fram två PM kopplade till LSS och dövblindet. Det första ”Om juridik och praktik kring tillhörighet i personkrets 3 i LSS för för personer med dövblindhet” är skrivet utifrån att personer med förvärvad dövblindhet de senaste åren har fått svårare att få insatser enligt LSS. Fokus är på personer med förvärvad dövblindhet och personkrets 3. Jurist Ola Linder redogör för lagen och de intentioner som finns i förarbetena samt ger en fördjupning kring rättspraxis. Han berör även ansökningsprocessen, bevisbörda och utredningsskyldighet enligt förvaltningsrätten samt hur vi lever upp till de mänskliga rättigheterna.

Liggande framsida på ett PM med titeln "Om juridik och praktik kring tillhörighet i personkrets 3 i LSS för personer med dövblindhet". Foto.Liggande framsida på ett PM med titeln "Ansökan om insats enligt LSS - vad bör ett intyg innehålla?" Foto

Det andra ”Ansökan om insats enligt LSS – vad behöver ett intyg innehålla?” är skrivet av Nkcdb´s resursgrupp för socialkurativa frågor tillsammans med  Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksföbund och syftar till att vara ett stöd för den som ska skriva ett intyg till en person med dövblindhet som ämnar göra en ansökan om insats enligt LSS.

Ladda ned PM ”Om juridik och praktik kring tillhörighet i personkrets 3 i LSS för personer med dövblindhet” (PDF)

Ladda ned PM ”Ansökan om insats enligt LSS – vad behöver ett intyg innehålla?” (PDF)