Samverkansmöten

Dövblindhet är en komplex funktionsnedsättning. Det innebär alltid nedsättningar på syn och hörsel, men det kan även finnas andra funktionsnedsättningar, till exempel kognitiva eller motoriska. För att kunna erbjuda en bra re-/habilitering måste man se till både delarna och helheten – vilket kräver samverkan. Många med dövblindhet vittnar om ett stort antal professionella kontakter där varje kontakt ser till sin specialitet och väldigt få har kunskap om hur olika nedsättningar samverkar med varandra. De vittnar också om att det blir de själva som får förmedla information mellan de professionella vilket upplevs som både belastande och osäkert. Högt på önskelistan står ofta att någon ska hjälpa till att samordna alla vård- och stödkontakter. Som du kan läsa under ”Samverkan och samordning”  finns det lagstöd för att verksamheter ska samverka med varandra när en person har insatser från flera olika håll. Som kurator i ett dövblindteam kan man erbjuda sig att samordna nätverket. Då bör man kartlägga vilka kontakter personen med dövblindhet har och vilka hen önskar ska bli kallade till ett samverkansmöte. Ett bra underlag inför ett sådant möte är om man gjort en kartläggning, till exempel utifrån ICF, och där identifierat vilka områden personen upplever svåra. Med samordnade och prioriterade insatser är sannolikheten för en lyckad re-/habilitering större.

Lagtexterna nämner främst att personer som får insatser både från region (HSL) och kommun (SoL eller LSS) har skyldighet att erbjuda samverkan och att en samordnad individuell plan, SIP, bör skrivas. På  Sveriges Kommuner och Regioners webbplats finns mer information om SIP.

Det kan vara svårt att få till ett samverkansmöte då många tycker att det är svårt att prioritera i sin dagliga verksamhet. Därför kan det vara bra att dels skicka en kallelse i god tid och dels hänvisa till något lagrum där skyldighet till samverkan framgår.  Nedan finner du två enkla mallar i word-format som kan användas som utgångspunkt till en kallelse.

Material för nedladdning

Mall för kallelse till SIP (Word, 18 kB)

Mall för kallelse till samordningsmöte (Word, 18 kB)