Svenskt teckenspråk ska erbjudas i förskolan

Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft i Sverige – Lpfö 18. För första gången nämns det svenska teckenspråket som ett språk som döva eller hörselskadade barn ska få utveckla.

Under rubriken Förskolans uppdrag i den nya läroplanen står det: ”För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket”. Tidigare har teckenspråkiga barn sorterats under ”barn med annat modersmål” men lyfts nu fram som en egen språkgrupp.

Gå in på Nordiska teckenspråk och läs mer om detta och annat som handlar om teckenspråk.