Temadag om fysisk och psykisk hälsa

Dövblindhet innebär en stor risk för fysisk och psykisk ohälsa. Vad kan man som professionell  göra för att hjälpa?
Nkcdb:s temadag Att leva med dövblindhet äger rum i Stockholm 23 maj. Den handlar  fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av funktionsnedsättningen. Både forskning och praktiska verktyg kommer att presenteras.

Dagen vänder sig till dig som arbetar som kurator eller psykolog inom re-/habilitering i dövblindteam, syn- eller hörselvård, inom skolhälsovården och har elever med dövblindhet, inom AF-rehabilitering syn, hörsel, döv eller i annan verksamhet där man möter personer med förvärvad dövblindhet.

Porträtt Helene EnghHelene Engh, biträdande verksamhetschef, talar om Livsomställningsteorin som ett verktyg för att hantera de återkommande livskriser som många med progredierande tillstånd drabbas av. På vår hemsida finns också den nya boken ”Att arbeta med livsomställnings­processen – en vägledning att beställa. Den handlar bland annat om hur man kan erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Under dagen medverkar också två forskare:

Moa Wahlqvist, Fou-samordnare på Nkcdb och doktor i handikappvetenskap ska prata om hälsa hos personer med Ushers syndrom och hur viktigt det äporträtt Moa Wahlqvistr att ha ett biopsykosocialt perspektiv. Hennes avhandling visade att personer med Ushers syndrom har en mycket sämre hälsa än befolkningen i allmänhet. Bristande social tillit, utmattning och dålig ekonomi är vanligt, liksom självmordstankar.

porträtt Mattias Ehn

Mattias Ehn, psykolog vid dövblindenheten i Stockholm och doktorand vid universitet i Örebro, har visat att jobbet är en friskfaktor för personer med dövblindhet. Hans studie, publicerad i Journal of Visual Impairment, visar att var femte person med Usher typ II som inte har ett arbete utan sjukersättning har försökt ta sitt liv.

Det kommer också att bli tid för gruppdiskussioner.

Varmt välkomna att anmäla er!